Tags:
create new tag
view all tags

درباره شرکت مهندسی نقشه برداران جوان

نقشه برداری یکی از علوم مهندسی است که بیشتر به رشته عمران نزدیک است و یکی از رشته های مهندسی حساس میباشد که کارشان باید با دقت بسیار بالایی انجام بپذیرد چرا که در این رشته میلی متر ها هستند که تعیین کننده میباشند و بعضا در اختلاف با میلی مترها ممکن است اتفاقات بسیاری رخ بدهد.

نقشه برداری پیشتر در جنگها کاربرد داشت و هرچیزی که مربوط به جنگ و قدرت بشود سرمایه گذاری هم در آن افزایش می یابد و هر جا که پول باشد رشد و پیشرفت خواهد بود و با پیشرفت هایی که حاصل میشود میتوان دید که تکنولوژی و راحتی هم به ارمغان می آید.

شرکت نقشه برداری

شرکتی با همکاری گروهی از دوستان صمیمی و فارغ التحصیل رشته نقشه برداری از دانشگاه امیرکبیر واحد تفرش دور هم جمع شده اند تا با همفکری و همکاری یکدیگر بتوانند نوآوری و بهبود کیفیت را به این رشته عرضه کنند.

گروه مهندسی نقشه برداران جوان با دانش و توان بالای خود در راستای خدمت رسانی به همه پیمانکاران و سازندگان کشورمان در راستای بهبود کارهایشان در خدمت هستند و همه روزه میتوانند انواع خدمات نقشه برداری در زمینه ساختمان و آپارتمان سازی را عرضه کنند.

خدمات تهیه نقشه یو تی ام در نقشه بردران جوان

از دیگر خدماتی که این گروه ارائه میکنند خدمات تولید و تهیه نقشه UTM هست که با قدرتی بی نظیر و با تکیه بر دستگاه های پیشرفته و به روز خود با جی پی اس های مولتی فرکانسه با اتصاله به سامانه شمیم و هدی و سیماک اقدام به تهیه نقشه هایی با سیستم مختصات جهانی مینمایند.

خدمات تهیه عکسها و نقشه های قدیمی

عکس ها و نقشه های قدیمی کاربردهای فراوانی دارند که با استفاده از این عکس ها و نقشه های میتوان به اختلافات ملکی بسیاری پایان داد به طور مثال سوتفاهماتی که با همسایه ها بر سر مرز زمین ها یا مرز رودخانه ها و راه ها پدید می آید را میتوان با استناد به تهیه عکس های هوایی قدیمی حل و فصل نمود.

یکی دیگر از مزایای تهیه عکس های هوایی قدیمی این است که برای این که ثابت کنید که زمین شما ملی نیست و جزو مستثنیات میباشد ابتدا باید ثابت کنید که در این مکان کشت و زرع از قدیم و از قبل از اینکه قانون ملی شدن جنگلها و مراتع تصویب شود بوده است.

بر همین اساس گروه مهندسی نقشه بردران جوان خدمات گسترده ای در زمینه نقشه برداری دارد که در سراسر کشور هم اقدام به نقشه برداری و ارائه خدمات خود مینماید و بدین منطور بهترین راه وبسایت ایشان به آدرس surveying-co.ir و یا شماره تماس ایشان 09120918818 میباشد.

Topic revision: r1 - 2022-12-06 - NorixeNorixe
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback