Tags:
create new tag
view all tags
قطعا شما هم جز دسته از افرادی می باشید که از چاقی مفرط متنفر هستید و رنج می برید عوامل بسیار زیادی در چاق شدن شما دخیل می باشد از جمله پرخوری ، استرس و ...یکی از راه های پیشگیری از چاقی انتخاب بهترین مارک ترازوی دیجیتال وزن کشی می باشد شما با کنترل وزن خود بسادگی می توانید از اضافه وزن دوری کنید خود چاقی زمینه ساز بسیاری از بیماریهای قلبی عروقی ، کبد چرب ، بیماریهای دیابت و... می باشد بنابراین اهمیت بررسی و متعادل نگه داشتن وزن دوچندان می شود.اما برای اینکه قیمت ترازوی دیجیتال وزن کشی اطلاع داشته باشید بایستی ابتدا اطلاعات و نکات بسیاری را بدانید اما چند نکته بسیار مهم قبل از خرید ترازوی دیجیتال باید بدانید را به شما خواهیم گفت:

1- تحمل وزن

یکی از موارد مهمی که باید بدانید و هنگام خرید در نظر بگیرید میزان وزنی که ترازو می تواند تحمل کند حتما حداکثر وزن قابل تحمل ترازوی وزن کشی را مدنظر داشته باشید و معمولا بین 100 تا 200 کیلوگرم این عدد متغیر می باشد.

2- صفحه نمایش ترازو

حتما قبل خرید ترازویی که صفحه نمایش شفاف و واضحی داشته باشد را انتخاب کنید تا زمانی که روی آن می ایستید بتوانید از بالا آن را بطور دقیق ببینید.

3- خاموشی خودکار

این مورد هم میتواند به صرفه جویی در هزینه های شما کمک کند باید دستگاهی را انتخاب کنید که پس از هر بار استفاده بصورت خودکار خاموش شود یعنی اگر حواستان نبود و فراموش کردید این ویژگی می تواند کمک زیادی به شما کند.

4- اندازه دقت ترازو

دقت ترازو از مزیت های مهمی می باشد که هرچه بیشتر باشد ترازوی دیجیتال وزن کشی می تواند با دقت بیشتری وزن را نشان دهد.

برای بسیاری از افراد پیش می آید که کدام نوع ترازو را انتخاب کنند دیجیتال یا عقربه ای؟

ترازوهای عقربه ای دیگر منسوخ شده و از دقت کمتری هم برخوردارند اما ترازوی دیجیتال به دلیل داشتن خطای کمتر می تواند یک انتخاب عالی برای شما باشد.

چند نوع ترازو داریم؟

نوع های بسیاری وجود دارد

ترازوهای جیبی که برای وزن کردن مواد غذایی زیاد مرود استفاده قرار می گیرد ترازوهای گرمی که برای مواد غذایی بسیار کوچک مورد استفاده قرار گرفته در عطاری ها زیاد از این نوع ترازو استفاده می شود و در اخر ترازوهای عقربه ای و دیجیتال که نام آنها را زیاد شنیده اید ترازوی که برتری و مزیت ترازوهای دیجیتالی بسیار زیاد می باشد.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2022-06-18 - TWikiGuest
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback